За нас
Новини
Дружества
Финансови отчети
Дивиденти
Общо събрание на акционерите
Публични емисии
Корпоративни
документи
Контакти


“Северкооп – Гъмза Холдинг” АД е публично акционерно дружество, регистрирано в Република България по фирмено дело 13486 от 1996 г. със седалище гр. София 1700, район Лозенец, бул. Симеоновско шосе No 85з, вх. А, офис 9.
Първоначално Дружеството е учредено като приватизационен фонд по Закона за приватизационните фондове с наименование Приватизационен фонд “Северкооп – Гъмза” АД,
През 1998 година в съответствие с изискванията на чл. 223 от ТЗ и § 4 от ПЗР на Закона за приватизационните фондове дружеството преурежда дейността си като холдинг.
Основният предмет на дейност на дружеството е:

  1. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
  2. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;
  3. Предоставяне на заеми на дружества, в които Холдингът има пряко участие или ги контролира;
  4. Извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона

Дейността на дружеството не е обвързана със срок или друго прекратително условие.
Холдинговата структура включва дружества от различни отрасли, главно от леката и преработвателната промишленост с добри възможности за свързване и развитие. В десет дружества участието Холдинга е над 50%.
Капиталът на “Северкооп – Гъмза Холдинг” АД е в размер на 10 695 596 лева, разпределен в 5 347 798 броя поименни акции с номинал 2 (два) лева.
Акциите на дружеството се търгуват на неофициалния сегмент на Българска фондова борса АД, гр. София.
Дружеството е с едностепенна система на управление и няма клонове в чужбина. Действащия състав на Съвета на директорите е както следва:

  1. Явор Венциславов Ангелов;
  2. Десислава Будьонова Чакърова.

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Явор Венциславов Ангелов.