За нас
Новини
Дружества
Финансови отчети
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Дивиденти
Общо събрание на акционерите
Публични емисии
Корпоративни
документи
Контакти
Финансови отчети
2017 г.
Консолидирани финансови отчети
2017 г.


Годишен отчет 2017 г.

Годишен финансов отчет

Приложения към Годишен финансов отчет

Справки към Годишния финансов отчет

Доклад за дейността

Одиторски доклад

Информация по приложенеи №11
към чл. 32 от Наредба № 2/17.09.2003 на КФН

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

Декларация за корпоративно управление

 


Годишен отчет 2017 г.

Годишен финансов отчет

Приложения към Годишен финансов отчет

Справки към Годишния финансов отчет

Доклад за дейността

Одиторски доклад

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица

Декларация за корпоративно управлениеЧетвърто тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а1

Пояснителни бележки

 


Четвърто тримесечие

Справки на консолидирана основа
по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2

Справки на консолидирана основа
по чл. 33а2 от Наредба № 2

Допълнителна информация съгласно изискванията
на чл. 33а2 от Наредба №2

Пояснителни бележки, съгласно изискванията
на чл. 100о1, ал. 5 от ЗППЦК

Декларация по чл.100о1, ал.4 т. 3 от ЗППЦКТрето тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а1

Пояснителни бележки

 


Трето тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а2

Пояснителни бележкиВторо тримесечие

Финансов отчет по МСФО
Приложение

Финансов отчет по КФН

Отчет за дейността

Вътрешна информация съгл. Регламент 596/2014

Информация по чл.33, ал.1, т.7

Информация съгл. прил.9

 


Второ тримесечие

Междинен консолидиран Финансов отчет
Приложение

Финансов отчет по КФН

Информация съгласно чл.7 от Регламент (ЕС) №596/2014

Междинен доклад за дейността

Информация по чл.33

Информация по Приложение 9

Декларация по чл.100о, ал.4, т.3Първо тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а1

Пояснителни бележки

 


Първо тримесечие

Справки уведомление по КФН

Информация по чл.33а2

Пояснителни бележки